Cement

Budownictwo

Cement

 

Cement portlandzki „CEM I”i CEM II – najczęściej stosowany, szary, sypki materiał, otrzymywany ze zmielenia klinkieru z gipsem w ilości do 5%. Wynalezienie cementu portlandzkiego przypisywa­ne jest Anglikowi Josephowi Aspdinowi, który w 1824 uzyskał patent na jego wyrób. /czytaj INFORMACJE I PORADY /

Czytaj więcej „O cemencie” w dziale Informacje i porady.

CEMENT PORTLANDZKI CEM I 32,5 R

 •  normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 •  normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

CHARAKTERYSTYKA

 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • szeroka kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi do betonów i zapraw

ZASTOSOWANIE

 • beton zwykły do klasy C35/45:
 • konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperaturze
 • drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane
 • beton komórkowy
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
 • zaprawy murarskie i tynkarskie
 • konstrukcje mostowe zgodnie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych
 • konstrukcje drogowe zgodnie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych

DO POBRANIA

CEMENT PORTLANDZKI CEM I 42,5 R

 • normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA
 • normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

CHARAKTERYSTYKA

 • wysokie ciepło hydratacji
 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych
 • szeroka kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi do betonów i zapraw

Forma dystrybucji: cement workowany

ZASTOSOWANIE

 • konstrukcje mostowe zgodne z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych
 • nawierzchnie drogowe zgonie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
 • beton zwykły klasy C50/60
 • beton komórkowy
 • prefabrykacja wielkogabarytowa
 • wyroby wibroprasowane (kostka brukowa, krawężniki, itp.)
 • betony wysokowartościowe (BWW)
 • betonowe konstrukcje sprężane

DO POBRANIA

 

Cement portlandzki CEM II (z dodatkami)  – dodatki stosowane przy produkcji cementu CEM II to np. popiół lotny krzemionkowy, żużel wielkopiecowy, itp. Cement nadaje się bardzo dobrze do wykorzystania przy zabudowie jednorodzinnej czy wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany szybki przyrost wytrzymałości wcześniej. Przy stosowaniu cementu tego typu należy pamiętać, że beton z niego powstały wymaga dłuższego okresu pielęgnacji.

CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY CEM II/B-V 32,5 N-LH/HSR/NA

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”
 • normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

CHARAKTERYSTYKA

 • normalny przyrost wytrzymałości wczesnej „N”
 • niskie ciepło hydratacji „LH”
 • wysoka odporność na korozje siarczanów „HSR”
 • niska zawartość alkaliów rozpuszczalnych
 • wysoka wytrzymałość w długim okresie dojrzewania
 • ograniczony skurcz mieszanek betonowych i zapraw
 • możliwość stosowania w warunkach wysokich temperatur otoczenia
 • bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw

ZASTOSOWANIE

 • elementy masywne: płyty fundamentowe
 • elementy betonowe w gruncie: wiercone pale fundamentowe
 • betony narażone na działanie środowisk agresywnych chemicznie(szamba, gnojowniki, oczyszczalnie wody i ścieków)
 • konstrukcje, gdzie wymagany jest cement o niskiej zawartości alkaliów rozpuszczalnych (kruszywo potencjalnie reaktywne alkalicznie), np. posadzki przemysłowe
 • betony zwykłe
 • betony samozagęszczalne
 • betonowanie w okresie wysokich temperatur otoczenia
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym

DO POBRANIA

 

CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY CEM II/A-V 42,5 R

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

CHARAKTERYSTYKA

 • dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
 • podwyższone ciepło hydratacji
 • wysoki wczesny przyrost wytrzymałości
 • szeroka kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi do betonów i zapraw

Forma dystrybucji:

 • cement workowany
 • cement luzem

ZASTOSOWANIE

 • beton towarowy
 • konstrukcje betonowe i żelbetonowe
 • betony wysokich wytrzymałości
 • betonowanie w okresie niskich temperatur zewnętrznych
 • prefabrykaty betonowe i żelbetonowe
 • wyroby wibroprasowane

DO POBRANIA

 

 

Cement hutniczy CEM III 

Cement hutniczy CEM III – cement tego typu odznacza się wysoką odpornością na działanie czynników korozyjnych (wyższą, niż wykazują odmiany cementu portlandzkiego) a także niższym ciepłem hydratacji. Powoduje to, że cement tego rodzaju nadaje się idealnie do betonowania ele­mentów masywnych (jak płyty fundamentowe) i może być stosowany przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Ponadto wykazuje silną odporność w środowiskach agresywnych chemicznie (jak np. szamba).

CEM III/ A 42,5N – LH/HSR/NA

Skład

CEM III/A 42,5N LH/HSR/NA jest cementem hutniczym klasy 42,5N według EN 197-1, spełniającym dodatkowe wymagania dla cementów specjalnych LH/HSR/NA według PN-B-19707. Głównymi składnikami CEM III/A 42,5N LH/HSR/NA są granulowany żużel wielkopiecowy i klinkier portlandzki. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.

Właściwości

 • stabilne przyrosty wytrzymałości, także w okresach późniejszych niż 28 dni
 • dobra urabialność mieszanki betonowej
 • niskie ciepło hydratacji (LH)
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych (HSR)
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną (NA)
 • jasna barwa

Zalecane stosowanie

 • produkcja betonu towarowego w klasach do 40/50
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC
 • betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich
 • stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym
 • posadzki przemysłowe
 • betony masywne
 • betony elewacyjne
 • budownictwo drogowe (pale , fundamenty, elementy masywne)
 • budownictwo komunalne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki)
 • budownictwo hydrotechniczne (tunele, garaże, budownictwo górnicze)”

Do pobrania:

CEM IV/ B (V) 32,5R

skład

CEM IV/B 32,5R jest cementem pucolanowym klasy 32,5R według PN-EN 197-1. Głównymi składnikami CEM IV/B 32,5R są klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.

Właściwości

 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,
 • bardzo dobra urabialność mieszanki betonowej i zapraw,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną.

Zalecane stosowanie

 • betony konstrukcyjne zbrojone w klasach wytrzymałościowych do C25/30 w klasach ekspozycji XC1, XC2, XA1,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • produkcja chudego betonu,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym,
 • podsypki pod nawierzchnie z kostki brukowej.

Dokumenty

Pyrzydatne informacje w dziale Informacje i porady:

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X