Wapno nawozowe węglanowe

ROLNICTWO

Wapno nawozowe węglanowe

Wapno nawozowe granulowane

Wapno nawozowe sypkie

Dowiedz się więcej o wapnowaniu w dziale porady i informacje

      a/ sypkie

      b/ granulowane

 

Odmiany:
   04 zawartość CaO min. 50%
   05 zawartość CaO min. 40%

 

Podstawowym składnikiem dla odmian od 04 do 06 jest węglan wapnia. CaC03; Jest nawozem na­turalnym powstałym w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego. Zawiera od 45 – 54% tlenku wapnia (CaO). Nawóz uzyskał pozytywną opinię Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puła­wach i spełnia wymagania zawarte w Zał. nr 6, Tab.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz ty­pów wapna nawozowego (Dz. U.Nr 183, poz. 1229). jak też § 14 ust.4 pkt.1 Rozporządzenia Mini­stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 119, poz. 765 z póź. zm.)

Zawartości metali ciężkich są bardzo niskie i nawóz ten jest uznany za ekologicznie czysty. Jego doskonałe rozdrobnienie gwarantuje łatwy wysiew oraz szybkie wymieszanie z warstwą orną gleby. Wapno nawozowe węglanowe, z racji niskiej rozpuszczalności może podnosić pH nawet przez kilka lat od momentu jego zastosowania, co uzależnione jest w dużej mierze od uziarnienia i wilgotności gleby.   

Dostępne :

  • luzem – samochody samowyładowcze ok.26 t
  • big-bagi – ok.1000 kg
  • worki  25 kg

Do pobrania:


 

 
 

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X