Kreda nawozowa granulowana – sypka

ROLNICTWO

Kreda nawozowa granulowana – sypka

Zawartość CaCO3  około 95 – 98%

Zawartość CaO  38 –  52 %

Dostępna w formie:

a/ sypkiej

b/ granulowanej

 

  • w big-bagach  500 – 1000 kg
  • w workach  25- 40 kg

 

Reaktywność sięgająca 100%

Kreda nawozowa to węglan pochodzący ze skał wapiennych wytworzonych w młodych epokach geologicznych. Jest to miękka, biała, porowata  skała osadowa, składająca się z bezpostaciowych, bardzo drobnych form kalcytu o średnicy poniżej 1 mikrona. Tradycyjna nazwa „kreda” odnosi się do dwóch różnych kopalin: kredy piszącej i kredy jeziornej. Kopaliny te różnią się genezą, składem chemicznym oraz zastosowaniem. Kreda pisząca oprócz rolnictwa ma szerokie zastosowanie w róż­nych gałęziach przemysłu.

Kreda jeziorna znana również pod nazwą wapień łąkowy lub wapień jeziorny jest osadem wieku czwartorzędowego. Genetycznie związana jest z osadami pojeziornymi ostatniego zlodowacenia. Osady te powstałe z rozkładu szkieletowych skamieniałości mikroorganizmów morskich, określa­nych jako organizmy skałotwórcze. Porowatość kredy sprawia, że większa z tego powodu po­wierzchnia reakcji  nawozu z roztworem glebowym powoduje szybsze uwalnianie węglanu wapnia CaCO3 . Znajduje ona szerokie zastosowanie w rolnictwie jako nawóz wapniowy w formie pylistej lub granulowanej odmiany 06.

Rodzaj kopaliny, jej strukturalna budowa, wysoka sięgająca 100% reaktywność, sprawiają, że ten rodzaj nawozu znajduje w rolnictwie szerokie zastosowanie. Kreda szczególnie zalecana jest na gleby lekkie i bardzo lekkie.

Najkorzystniejszym okresem do jej wysiewu jest okres po zbiorach plonów, bądź wczesną wio­sną w tzw. uprawkach przedsiewnych.  Kredą można wykonać tzw. wapnowanie interwencyj­ne w okresie wegetacji roślin, pamiętając o odpowiedniej /zmniejszonej/ w tym czasie dawce/ha.

FIRMA GOSPODARCZO HANDLOWA AGRIA SP Z O.O.

X