O cemencie - Aktualności - Agria Sp. z o. o. - Wapno hydratyzowane. Nawozy wapniowe. Bielik i wapno nawozowe
Zadzwoń:: 14 621 88 21 • 14 621 88 22 • 14 621 79 02 • +48 660 76 86 91 Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
2018-05-21 10:00

O cemencie


Nazwa po­chodzi od koloru otrzymanego cementu, który przypominał wynalazcy kolor skał z wyspy Portland. Klinkier cementowy otrzymuje się przez wypalenie w temperaturze 1450 °C mieszaniny zmielo­nych surowców zawierających wapień i glinokrzemiany. 
Do wypalonego klinkieru dodaje się gips lub mieszaninę gipsu i anhydrytu jako regulatora czasu wiązania oraz do 5% innych składników (wapień, żużel, pył pucolanowy), a następnie całość mieli się w młynie do cementu.
Produkowane cementy różnią się między sobą wytrzymałością mechaniczną oraz tempem jej przy­rastania. Na tej podstawie wyróżnia się trzy klasy wytrzymałościowe cementu portlandzkiego:

Liczba określająca klasę cementu informuje o minimalnej wytrzymałości normowej zaprawy na ściskanie, wyrażo­nej w MPa po 28 dniach twardnienia. Ze względu na tempo przyrastania wytrzymałości cementy dzieli się następu­jąco:

Produkowane są także cementy portlandzkie o innych składach, np.[1]cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S, ce­ment portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M